Новото Откровение на Изначалият Божествен Принцип

НОВОТО ПЪЛНО ОТКРОВЕНИЕ
Изначалият Божествен Принцип
Новото Откровение на Изначалият Божествен Принцип на учителя Мун Обединителната църква
Преподобния Мун е бил на 15 години, когато по време на молитва Исус се появява пред него. Исус призовава Корейското момче да приеме неговата мисия за осъществяване на Божията воля на земята. 

Исус го призовава да обедини всички Християни, които са разделени на хиляди секти. Той казва на Сан Мьон Мун, че това причинява огромна болка на Бог. И по тази причина християнството е бозпомощно да направлява човечеството към нравственост, единство и мир.

Въпреки, че е още дете, Исус го моли да приеме Месиянската мисия, за да завърши спасението на човечеството и осъществяването на Божието царство на земята. За тази мисия той получава благословията и на Буда, Мохамед, Конфуции и другите светии в духовния свят.

В продължение на десет години Сан Мьон Мун с неуморни молитви търси истината. Чрез своето дълбоко единство с Бог и общуването си с Исус и светиите в рая, той разкрива тайните принципи на Небето и Земята.

Тези тайни, открити до освобождението на Корея, 15 август 1945 година, залягат в основата на Божествения принцип, учението на 'Обединителната църква'. Така, през 1957 година тези откровения са публикувани под названието «Божествения прин­цип», което представлява "Библиския Завършен Завет".

Но както Библията предсказва за провалът на Християните да приемат Месията, християнството наистина не успява да го разбере и последва. Тогава учителя Мун дава обещание на Бог, "Дай ми 40 години и аз ще създам основа, даже по-силна, от основата на Християнството, по-силна, от Комунизма - и ще освободя Твоето Сърце, Татко."Като откровение от Бога, открито на д-р Мун, Божествения принцип обяснява неразкритите символи в Библията. Принципът ясно формулира 'работата' на Бог за възстановяването на човечеството в историята. Той представлява обещаното в Библията 'Ново' и 'Пълно' Откровение - Изпълнения Завет (изпълнението на Стария и Новия Завет).

На базата на този Принцип, за по-малко от 50 години, учителя Мун създава всемирна организация, способна да трансфромира всяка свера на човешкия живот, носейки духовна революция на сърцето и съвестта.

Последователите на "Обединителното движение" са посветени на този идеал. Те винаги са с отворено сърце и открити за дискусии. Но най-главното, те имат прекрасни семейства. Мечтата на Обединителите е Едно Общочовеческо Семейство с център Бог; Свят на мир без секти - свят, в който всички религии, раси и страни живеят в хармония.
Новото Откровение на Изначалият Божествен Принцип на учителя Мун Обединителната църква

Содержание

Част I

Част II

Новото Откровение на Изначалият Божествен Принцип на учителя Мун Обединителната църква

Основни положения в теологията на Обединителната църква

Новото Откровение на Изначалият Божествен Принцип на учителя Мун Обединителната църква

Бог

Бог — е наш Небесен Родител, Творец на видимия (физически) и невидимия (духовен) свят  — Единен, Всеприсъстващ и Вечен. Бог не може да бъде видян, но неговите характеристики, интелект, емоции и воля, за изразени в цялото Творени. Най-централната характеристика на Бог е Сърцето; Той е източник на любов, красота, истина и добро. Затова Божията крайна цел в историята е да въплати идеалния свят на земята.

Човечеството

Хората са създадени като синове и дъщери на Бога, като Негов храм и най-висше въплащение на Неговата любов. Достигайки съвършенстово (единство на дух и тяло) човек става едно с Бога, наследявайки неговата Божествена природа. Тогава нашите интелект, емоции и воля стават едно с Божиите мисли, чувства и воля. Затова, веднъж постигнали съвършенство, те са неспособни на зло и грях, понеже чувстват Божията болка и болката на другите, която биха причинили. Но пълно съвършенство човек постига, когато изпълни 3-те Божии Благословии.

Трите Велики Божии Благословии

Трите Велики Божии Благословии представляват структурата на Божия идеал и плана за построяването на Небесното царство. Те са дадени от Бог при сътворяването на първия мъж и жена (Битие 1:28) и се заключават в постигането на (1) Лично съвършенство, (2) Семейно съвършенство и (3) Световно съвършенство:

Първата Божия Благословия: Бог дава способността на човека да развие съвършен характер. Човек трябва да достигне съвършенство, като достигне единство в интелект, емоции и действия с център Сърцето, обединявайки духа и тялото с център Божията Истинска Любов.

Втората Божия Благословия: Мъжете и жените трябва да създадът Съвършенно семейство, в благословен от Бог брак, като се обединят в истинска любов и отгледат деца в истинска любов. Тези Съвършенни, Благословени семейства ще прерастнат в родове, нации и свят на истинската любов. Бог ще може свободно да живее и се радва в този свят на Мир.

Третата Божия Благословия: Съвършенни хора, във връзката си с Творението, трябва да развият истинско господство с истинска любов. Въплащавайки истинско господство над Вселената те трябва да изградят Царството небесно на земята.

Поради Грехопадението тези 3 Благословии не са осъществени. Бог неуморно се стреми да изведе човечеството отново в изначалното му положение и да въплати Небесното Царство на земята и в небесата (Духовния свят).

Грях

Грехът — е нарушаването на Небесния закон, чрез създаването на обща база и условия за взаимодействие със Сатана. С други думи, всяко действие, което позволява Сатана и лошия духовен свят да работят чрез човека, срещу Бог и изпълнението на Трите Божии Благословии.

Грехопадението

Первият мъж и жена (Адам и Ева), не достигат лично съвършенство. В периода на своето израстване, те са въвлечени, от Архангел Луцифер, в непозволени (незряли, непринципни) сексуални връзки. Те пренебрегват Божията заповед, да не вкусват от "Плода" на сексуалното "Познание".  Тяхната незряла и непринципна любов дава началото на грешно потомство, под духовното господство на Сатана. Сатана става родител и господар на човечеството. Сърцата на потомството са също незряли и корумпирани. Неизбежно историята се изпълва с насилие, безнравственост, корупция, престъпност и войни. Цялото човечество, произтичащо от грешните предци, е носител на Сатанинската кръвна линия и е отделено от Бог.

Бог страда неимоверно за загубените си деца. Но без изпълнението на човешката отговорност той не може да ги възстанови към първоначалната им добра природа. Единствено ако приемат и последват Месията в дух и тяло, грешните хора могат да се отделят от Сатана.

Исус Христос

Исус — е Месията (Христос = Помазаник), първият безгрешно роден син на Бог, след Адам. Исус не е самия Бог-Творец, но е безгрешен човек, единен с Божието сърце. Като изпълнил Първата Благословия (Лично Съвършенство) той е Храм на Бог и изявява Божията природа.

Месия

Месия — това е истински, съвършен човек без първороден грях, избран от Бог да завърши Неговото провидение. Целата на Месията е да изпълни Трите Благословии. Така той ще спаси падналото човечество и осъществи Небесното царство субстанциално на земята и в духовния свят.

Историята

Историята представлява Божията борба със Сатанинските сили за възстановяването на падналото човечество. Затова крайната цел на историята е поставяне основа за идването на Месията, неговото приемане и  установяването на Божия идеал на земята. Но в хода на тази история хората многократно и повторно са се проваляли в изпълнението на човешката част от отговорността, поради което Божието сърце е било покрусено, отново и отново. По тази причина историята на възстановяване се е удължавала многократно.

Възкресение

Възкресението не е буквално излизане на зомбита от гробовете. Възкресението символизира възвръщането на хората от Смърт (Духовно и физическо отделяне от Бог) към Живот (възвръщане на първоначалното добро състояние на човека). Възкресението е процес на израстване, но има периоди в историята на възстановяване, когато то е възможно на ново и по-високо ниво. Пълното възкресение ще се осъществи с идването на Второто Пришествие (Месията), когато Месията ще води и възроди хората, отделяйки ги от Първородния грях и свързвайки ги с Божията кръвна линия.

Библията и Истината

Писано е "сега виждаме частично", "магливо", "като в огледало". Библията не е самата истина, а пътеводител към истината. "Когато дойде пълното познание, частичното ще отпадне." Библията описва провалите и успехите в Божията работа за възстановяване, но едва при Второто пришествие бива разкрита пълната истина - Божествения Принцип. С идването на Новия Завет, Стария Завет губи светлината си. Така и в сравнение с Изпълнения Завет (Божествения Принцип) Новия Завет ще избледнее.  Бог е жив и разкрива истината си постепенно, според нивото на човечеството. Пълната истина има силата да осветли и обедини всички философии, идеологии и религии.

Божие Царство

Божието Царство — е Единното световно семейство с център Бог. Исус говори, че Царство Божие се намира вътре в нас. Ние трябва да осъществим Трите Божии Благословии. От съвършенните индивиди ще се появят съвършенни семейства, родове, нации и свят, които ще изпълнят света с Божията истинска любов. Това Небесно Царство на земята ще се разпространи и  в духовния свят, на Небето, след като такива съвършенни хора приключат физическия си живот.

Добро и зло

Добри мисли и действия са тези, които спомагат за изпълнението на Божията воля - осъществяването на Трите Благословии. Злите слова, мисли и постъпки са отправени към търсенето на лична изгода, в ущърб на другите. Тези зли действия дават основа за взаимодействие със Сатана. Злото не е част от Божието творение, а резултат от грехопадението на човечеството. На края, то ще бъде преодоляно.

Последните дни и края на света

Согласно Божествения принцип, края на света представлява края на историята на злото и началото за установяване на общество, основано на идеала за доброто. Последните дни са време на културен сблъсък между идеологията на злото и изгряващата нова идеология на доброто, където доброто трябва да надделее и да се развие, като хората на доброто осъществят Трите Благословии и така изградят Съвършенния свят на Мир - Божието Царство на земята. Последните дни не са просто дни на бедствия, а началото на възрождението на човечеството. 
Новото Откровение на Изначалият Божествен Принцип на учителя Мун Обединителната църква
Новото Откровение на Изначалият Божествен Принцип на учителя Мун Обединителната църква
Спокойното море на сърцето
Искреното сърце е по-важно от всичко
Следвайки Бог, без грижа за живота си
Преподобният Мун: нова революция в Америка
Новото Откровение на Изначалият Божествен Принцип на учителя Мун Обединителната църква
Новото Откровение на Изначалият Божествен Принцип на учителя Мун Обединителната църкваёна

Как възникват религиите и културите

религия, целта на религията, как и защо разделение на религиите, вяра, вярата, религиозните хора, вярващите
Как и защо възникват религиите и културите
Каква е целта на религиите и на къде религиите направляват човечеството
религия, целта на религията, как и защо разделение на религиите, вяра, вярата, религиозните хора, вярващите
В новия превод на Принципа се казва: "Бог изпраща в грешното човечество пророци и светци да основат религии. Той работи за тяхното развитие чрез първоначалната душа на хората, стремящи се винаги към доброто. Така, въз основа на религиите, Бог изгражда културни сфери."

С други думи, религиите възникват неизбежно, понеже първоначалната душа непрестанно тласка хората да търсят доброто и истината. А Бог със сигурност работи със всеки човек с по-силна първоначална природа, без значение от расата, националността, религията и етноса им. Но това довежда до появата на множество различни религии, които след това Бог е работел усилено да обедини:

"Бог установява културни сфери с център религията, като изпраща пророци и светци до грешното човечество. Тези светци установяват  различни религии в съответствие с първоначалната си душа, която е насочена към абсолютното добро. В следствие, се появяват много различни културни сфери в историята на човечеството. В течение на времето те или се обединяват, или биват асимилирани една от друга. В настоящата епоха виждаме ясна тенденция към една всеобхватна световна културна сфера, която се установява с център християнството." - Последните дни (стар Агнл. издание)

Множеството различни религии и произлизащите от тях културни сфери задължително трябва да се обединят, за да може Божията цел за обединението на човечеството да се осъществи. Крайната цел на Бог е цялото човечество да разбере пълната истина и с общи усилия да изградим идеалния първоначален свят, "Едно световно семейство с център Бог, като наш родител." Бог призовава едно корейско момче, Сан Мьон Мун, да осъществи този идеал.

"Човечеството е следвало пътя в търсене на вътрешната истина чрез религията и на външната истина - чрез науката. Религията и науката, всяка в своята област, са били методите за търсене на истината, в стремежа да се преодолее невежеството и да се достигне познанието. В крайна сметка, пътят на религията и пътят на науката трябва да се обединят и проблемите им да се разрешат в едно общо начинание." - Учението д-р Мун

Младия Мун осъзнава, че не Бог е направил религиите да се карат и воюват помежду си, а човешкото невежество, ограничено разбиране на истината и егоизъм. Напротив, тези взаимни борби и неразбирания са били основната болка на Бог. Те са парализирали доброто и давали сила на злото да доминира света. Така в 19 -20 век религията загубва моралния си авторитет да води индустриално развиващото се Западно общество. Това е огромна болка за Бог, която той иска Сан Мьон Мун да разреши.

"Безспорно философиите и религиите, следвали този път, са дали своя голям принос. Философи, светци и мъдреци са пионерствали в проправяне пътя на доброто за хората от своята епоха. При все това толкова много от техните постижения са създали допълнителен духовен товар за хората днес...Има ли поне един философ, който да е открил познанието  способно напълно да сложи край на човешките страдания?  Имало ли е дори един светец, който ясно ни е показал начина на живот, давайки изчерпателни отговори на всички въпроси за живота и Вселената?   Нима техните учения и философии не са предизвикали още повече нерешени въпроси, като по този начин пораждат скептицизъм?" - Въведение към Принципа

Философията постепенно започва да отрича Бог и духовното. Атеистичния, материалистичен Хуманизъм надделя идеологически и доведе до отхвърляне на вярата и морала. Под влияние на Хуманизма видяхме две разрушителни Революции, които обърнаха света с главата на долу; Първо видяхме насилствените, тоталитарни революции във Франция и след това в Русия, заробвайки 1/3 от света под диктатурата на Комунизма. Това е втората огромна болка на Бог, която той призовава Мун да разреши - да сложи край на деспотичната, нечовешка диктатура, която духовно и физически води човечеството към гибел.

След това е аморалната Сексуална революция, която унищожи семейните стойности и любовта. Разводите, безотговорните връзки, деца без двама родители - нараснаха с над 1000% само за 3-4 десетилетия. Сатана знае, че това са последните му дни, преди Бог да установи свят на истинска любов, основан на истински семейства. Това е основната мисия за която Бог призовава учителя Мун, да установи Културата на истинска любов, истински семейства, истински родители, хармония и разбирателство за всички хора, раси, религии, култури и нации.

Учителя Мун е призован от Бог да изпълни общата цел на всички религии, но той се оказва под мощна атака и преследване дори от самите тях. В тесногръдието и егоизма си на тях им е трудно да разберат неговите цели и усилия. Той почти не спи за да издигне необходимата основа, чрез която да изпълни целите за които Бог го призовава.

Твърдо решен да обедини световните религии за общи усилия към Божия идеал, той отдава 95% от финансите на организациите си за междурелигиони дейности. Никой преди него не е правил това. Религиите винаги са се опитвали да изкарат себе си прави, а другите криви. Но той работи със всички религии, раси и култури и в крайна сметка спечелва тяхното доверие. Дори ООН признава д-р Мун за Шампион на междурелигиозния диалог и Шампион на мира.

Човечеството още не е осъзнало, че мирното разпадане на Комунистическите режими се дължи главно на усилията на д-р Мун. Може да прочетете за неговата роля в падането на Комунизма. Това което той постига е удивително и непосилно, ако Божията ръка не бе зад него през цялото време.

Но когато човечеството започне да разбира Божиите принципи разкрити от учителя Мун, тогава то ще осъзнае как да преодолее настоящата аморалност и корупция. Политици и религиозни лидери са безсилни да направят нужната, желана от всички промяна. Но ученията на д-р Мун могат да направят нужната революция на съвестта и любовта, и обединят човечеството към изграждането на един нов свят на мир, хармония и просперитет за всички.
религия, целта на религията, как и защо разделение на религиите, вяра, вярата, религиозните хора, вярващите

Любовта е най-висшата ценност
Как и защо започва злото
Връзка с духовния свят
Сърцето на Бог и Човешкото страдание

Връзката дух и тяло: Структура и функции на физическото Аз

6.3. Връзката между физическото Аз и духовното Аз

6.3.1. Структура и функции на физическото Аз

Физическото Аз се състои от двойнствените характеристики - физическо съзнание (субект) и физическо тяло (обект). Физическото съзнание направлява физическото тяло да поддържа функциите, необходими за неговото оцеляване, съществуване и възпроизводство. Инстинктът например е аспект от животинското физическо съзнание. 

За да може да израства в добро здраве, физическото тяло се нуждае от подходяща храна. То трябва да получава въздух и слънчева светлина - неосезаеми, ян тип подхранващи вещества, както и да приема храна и вода - осезаеми, ин тип подхранващи вещества.  Тялото влиза в даване и приемане с тези елементи чрез храносмилателната и кръвоносната си системи.

Добрите или злите постъпки на  физическото Аз са основния фактор, определящ дали духовното Аз ще стане добро или зло. Това е така, понеже физическото Аз снабдява духовното Аз с определени елементи, които наричаме витални елементи 

Във всекидневните ни преживявания нашият дух изпитва радост, когато извършим добри постъпки, но чувства безпокойство, след като извършим нещо лошо. Това е въздействието на виталните елементи, с които подхранваме духовното си Аз, тъй като те могат да бъдат добри или лоши, в зависимост от постъпките на физическото Аз.  Продължава