Принципи на възстановяването: Въведение

КНИГА 2: БОЖЕСТВЕНИЯ ПРИНЦИП

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО

Провидението за възстановяване е свързано с Божията работа за възвръщане на хората към първоначалното ни състояние преди грехопадението, което ни позволява да постигнем Целта на Творението. Както вече установихме в част I, хората са съгрешили в края на периода на растеж и от този момент насам се намират под Сатанинско господство. 1 (вж. “Творение” 5.2.1; “Грехопадение” 4.1) За да възстанови хората, Бог се стреми първо да ги откъсне от влиянието на Сатана. Както обяснихме в главата Христология, преди да можем да разкъсаме оковите на Сатана и да бъдем възстановени до състоянието ни от преди грехопадението, трябва да сме отхвърлили първоначалния грях. Това става възможно единствено, когато се родим отново чрез Месията, който е Истинският родител. Нека да го обясним по-подробно: Първо трябва да отделим Сатана от своята същност. Правим го, за да се възстановим до духовното ниво, които Адам и Ева са били постигнали преди грехопадението - края на периода на растеж. На тази основа трябва да приемем Месията и да се новородим, като по този начин напълно се възстановим до първоначалното състояние, в което хората са се намирали преди грехопадението. И накрая, следвайки Месията, трябва да продължим процеса на нашето съзряване, благодарение на който ще можем да постигнем Целта на Творението.

Тъй като Провидението за възстановяване всъщност представлява работата на Бог по пре-сътворяването, чиято цел е да бъде постигната Целта на Творението, то Бог направлява това Провидение в съответствие със Своя Принцип. В хода за Провидението за възстановяване, този Принцип е наречен Принцип на възстановяването. Нека сега разгледаме как Провидението трябва да бъде реализирано.


ЧАСТ 1

ПРИНЦИПЪТ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЧРЕЗ ИЗПАЩАНЕ

1.1 Възстановяване чрез изплащане

Преди да разгледаме Принципа на възстановяване чрез изплащане, първо трябва да разберем в каква позиция са се намирали хората спрямо Бог и Сатана вследствие на грехопадението. Ако човешките първопредци не бяха съгрешили, а бяха постигнали съвършенство и станали единни с Бог в сърцата си, то тогава те щяха да живеят, свързвайки се само с Бог. В следствие на грехопадението обаче, те стават част от Сатанинската кръвна линия, което не им остава друг избор, освен да създадат взаимоотношения с него. Непосредствено след грехопадението, когато Адам и Ева вече носят първоначалния грях, но все още не са извършили никакви произтичащи от него добри или лоши дела, те са се намирали в междинна позиция между Бог и Сатана, свързвайки се и с двамата. Като резултат от това, всички техни наследници също се намират в междинна позиция. Нека вземем като пример един човек от грешния свят, който не вярва в Исус, но живее в съгласие със съвестта си. Докато той води добродетелен начин на живот, Сатана не може да го вземе в ада; но и Бог не може да го заведе в Рая, докато не повярва в Исус. Той си остава в междинна позиция. Неговият дух накрая остава в междинната сфера на духовния свят, която не е нито Рай, нито ад. 

Как Бог отделя грешните хора от Сатана?

Как Бог отделя от Сатана грешните хора, намиращи се в междинна позиция? Сатана се свързва с тях въз основа на неговото кръвно родство с тях. Следователно, докато хората полагат условия, на базата на които Сатана може да претендира, че ги притежава, няма начин, по който Бог да ги върне на Небесна страна. Тка че, ако поставя добри условия, грешният човек ще премине на Божия страна, ако поставя лоши - на Сатанинска.

Така например, когато семейството на Адам се е намирало в междинна позиция, Бог кара децата им - Каин и Авел - да принесат жертви, така че да застанат в позиция, в която Той да може да работи чрез тях за Провидението Си. Но понеже Каин убива Авел, направено е условие, което не Му позволява да претендира за тях. Бог изпраща Исус при грешните хора, така че те чрез вярата си в Него да могат да застанат на Божия страна. Но за нещастие, когато Той идва, мнозина го отхвърлят и остават на Сатанинска страна. Поради тази причина Исус е и Спасител, и Господ на осъждението.

Какво означава в такъв случай възстановяване чрез изплащане? Ако някой е изгубил първоначалната си позиция, той трябва да изпълни условие, чрез което да се възстанови до това състояние. Изпълнението на такиваа условия, целящи възвръщането му до съответното ниво, се нарича изплащане. Например, за да възстанови изгубената си репутация или разбитото си здраве, човек трябва да положи необходимите усилия или да плати съответната цена. Да предположим, че двама души, които някога са се обичали, си развалят отношенията. Те трябва да поставят условия, водещи до сдобряване, за да може да се възроди любовта, на която са се наслаждавали преди. По същия начин и хората, които са изпаднали от Божията милост и са се покварили, е необходимо да изпълнят някои условия, преди да могат да се възстановят до истинската си позиция. Този процес за възстановяване на първоначалната позиция и състояние, посредством поставянето и изпълнението на условия, наричаме възстановяване чрез изплащане, а самите условия наричаме условия на изплащане. Божията работа по възстановяването на хората до истинското им състояние от преди грехопадението чрез изпълнение условия на изплащане, се нарича Провидение за възстановяване чрез изплащане.

Как условията на изплащане се определят от стойността на загубеното? Можем да изброим следните три вида условия на изплащане. 

Първият вид условие се отнася до изпълняване условие на равностойно изплащане. В този случай възстановяването се осъществява, като се поставя условие на изплащане, чрез което се заплаща реалната стойност на изгубеното в момента, когато човек се е откъснал от първоначалната си позиция или състояние. Действия, целящи обезщетение или компенсиране, представляват условия на изплащане от този вид. Стихът “живот за живот, око за око, зъб за зъб” 2 (Изход 21:23-24) отговаря на този вид условия на изплащане. Това са условия на изплащане в равен размер на вредата.

Вторият вид са условията на изплащане в по-малък размер. В този случай възстановяването се осъществява посредством условия на изплащане, чрез които се заплаща цена, по-малка от реалната стойност на изгубеното. Например, ако някой дължи огромен заем, в случай, че кредиторът покаже добра воля и му опрости част от парите, то тогава длъжникът може да върне обратно сума, по-малка от действителната и все пак да погаси целия дълг. Очевиден пример за това е изкуплението чрез кръста. Изпълнявайки малко условие на изплащане, просто вярвайки в Исус, ние получаваме много по-голямата милост на спасението, която ни дава правото да участваме във възкресението заедно с Исус. Поставяйки услевие на изплащане, кръщавайки се във вода, ние можем да бъдем духовно новородени от Исус и Светия Дух. Освен това, вземайки парче хляб и чаша вино по време на Светото причастие, ние получаваме безценната милост да станем част от тялото и кръвта Исусови. Това са примери за условия на изплащане в по-малък размер.

Третият вид са условията на изплащане в по-голям размер. Ако човек се провали в изпълнението на условие на изплащане в по-малък размер, той трябва да постави друго условие, за да може да се върне до първоначалното състояние, но този път - на цена, по-висока от първата. Така например, когато Авраам прави грешка, принасяйки в жертва гълъб, овен и телица, не разсича на две птиците, той трябва да изпълни условие на изплащане в по-голям размер, за да поправи неуспеха си. За това Бог го кара да принесе в жертва единствения си син Исак. По времето на Моисей, след като израелтяните не са повярвали на Божието обещание по време на 40-дневното им разузнаване в земята на Ханаан, те трябва да изпълнят условие на изплащане в по-голям размер, лутайки се 40 години из пустинята. На всеки един от 40-те дни от провалената мисия отговаря една година. 3 (Числа 14:34)

Защо е необходимо условието на изплащане да бъде в по-голям размер, когато се поставя за втори път? Когато прави повторен опит за изпълняване някакво условие на изплащане, централната личност в Божието Провидение вече трябва да се справи не само със собствената си неизпълнена задача. Освен тази задача, тя трябва да компенсира и провалите на хората преди нея.

Сега нека разгледаме начина за изпълнение на условията на изплащане. Всеки един, който е изпаднал от първоначалната си позиция или състояние, за да бъде възстановен, трябва да направи условие на изплащане, извървявайки обратно пътя, по който е съгрешил. Например, тъй като избраният народ поругава Исус и Го праща на кръста, за да бъде спасен и възстановен до първоначалната си позиция на Божи избраник, той трябва да извърви обратния път: да обича Исус и доброволно да понесе кръста си. 4 (Лука 14:34) Поради тази причина, християнството става религия на мъченичеството. Освен това, хората причиняват огромна мъка на Бог, престъпвайки Волята Му и съгрешавайки. За да възстановим това чрез изплащане, ние трябва да се страмим да си възвърнем чистата си първоначална природа и да успокоим Божието Сърце, живеейки в подчинение на Волята Му. По подобен начин, тъй като първият Адам се отрича от Бог, наследниците Му попадат в лоното на Сатана. Съответно, за да може Исус, вторият Адам, да измъкне хората от прегръдката на Сатана и да ги върне към Бог,Той трябва да се прекланя и да почита Бог, дори и след като е бил изоставен от Него на кръста. Това е сложната причина, поради която Бог оставя Исус сам на кръста. 5 (Мат. 27:46) И накрая, законите на всяка една нация налагат наказание на престъпниците, с цел да се поставят условия на изплащане, необходими за поддържане на ред в обществото.

Кой трябва да изпълнява условия на изплащане? От предишните глави научихме, че хората е трябвало да станат съвършени, след като изпълнят отговорността си. Тогава те са щели да имат право да владеят даже и над ангелите. Човешките първопредци обаче не успяват да изпълнят отговорността си и изпадат в състояние, в което Сатана ги управлява. За да се избавим от Сатанинското господство и да се възстановим до състояние, в което ние да владеем над него, трябва да изпълним необходимите условия на изплащане, които представляват нашият дял от отговорността.

2.1 Основа за Месията

Месията идва като Истински родител на човечеството, тъй като само той може да премахне първоначалния грях, давайки новорождение на човечеството, създадено от грешни родители. 6 (вж. “Христология” 4.1.1) Като грешни хора, за да бъдем възстановени до първоначалното си състояние, ние трябва да приемем Месията. Но преди да можем да Го приемем, първо трябва да сме положили основа за Месията.

Какви условия на изплащане се изискват, за да бъде изградена основа за Месията? За да отговорим на този въпрос, първо трябва да разберем какъв е бил пътят на Адам за осъществяване Целта на Творението и как той се е провали в това си начинание. Това ни е необходимо, тъй като условието на изплащане представлява обръщане на посоката на отклонение от първоначалния път.

За да постигне Целта на Творението, Адам е трябвало да изпъвни две условия. На първо място, той е трябвало да установи основа на вяра. Човекът, който е трябвало да положи тази основа, е самият Адам. Условието, при което това е възможно, е стриктно да спазва Божията заповед да не яде от Дървото за познание на доброто и злото. Ако беше спазил това условие, Адм щеше да премине през установения период на израстване, който представлява времето, дадено Му, за да изпълни своя дял от отговорността. Този период е символизиран от определени числа, имащи провиденческо значение. Следователно, периодът на израстване може да бъде приет като времеви период за реализиране на определени числа.

Второто условие, което Адам е трябвало да изпълни, за да осъществи Целта на Творението, е да положи субстанциална основа. След като е установил непоклатима основа на вяра, той е трябвало да стане единен с Бог, полагайки и субстонциална основа. Това азначава, че той е трябвало да стане съвършеното въплъщение на Словото 7 (Иоан 1:14), човек със съвършен характер, осъществяващ първата Божия Благословия. По този начин, в случай, че не беше съгрешил, Адам щеше да изпълни Целта на Творението. За да положи основа за Месията, грешният човек трябва да измине подобен път: първо да изгради основа на вяра, а след това и субстанциална основа.

1.2.1 Основа на вяра

Тъй като Адам не се е подчинил на Божието Слово и съгрешава, той не е можал да изгради основа на вярата. Така че той не е можал нито да стане съвършено въплъщение на Словото, нито да постигне Целта на Творението. За да възстановят базата, на която да могат да осъществят Целта на Творението, грешните хора трябва първо да възстановят чрез изплащане основата на вяра, която човешките първопрезци не успяват да изградят. Що се отнася до условието на изплащане, има три аспекта, необходими за повторното полагане основа на вярата.

На първо място, необходима е централна личност. Още от времето, когато Адам не успява да изгради основа на вярата, Бог винаги е търсел централни личности, които да могат да възстановят загубеното. Каин и Авел е трябвало да принесат жертвите си с тази цел. По подобен начин Бог призовава и Ной, Авраам, Исак, Яков, Моисей, царете и Иоан Крестител, имайки за цел да ги въздигне като централни личности.

На второ място, някакъв обект трябва да бъде принесен в жертва. Загубвайки вярата си в Бог, Адам изгубва и Божието Слово, което му е дадено, за да може да изпълни условието, необходимо за изграждане основа на вярата. В резултат на това, грешните хора не могат повече да получават пряко Божието Слово и да възстановят основата на вяра. Тогава става необходимо като заместител на Словото, да се жертват различни обекти за изпълнение на условието. Вследствие на грехопадението хората изпадат до положение, по-ниско от това на нещата от Творението и както е писано: “сърцето и измамливо повече от всичко.” 8 (Иер. 17:9) Така че в епохата, предхождаща Стария Завет, хората са можели да изградят основа на вяра, принасяйки жертва, или нейната равностойност, взета от естествения свят, например Ноевият ковчег и всичко в него. Следователно, основата на вяра е имала функцията и на основа за възстановяване на всички неща, които са осквернени от Сатана. В епохата на Стария Завет, като обекти за условието на изплащане, заместващи първоначалното Слово, служат или Словото, разкрито в Моисеевите защони, или Неговите заместители - като ковчегът на Завета, храмът, или различни централни личности. В епохата на Новия Завет, обекти за условието са откритото в Евангелието Слово и Исус, който е Неговото въплъщение. От гледна точка на хората, гези обекти са принасяни в жертва с цел да се изгради основата на вяра. От гледна точка на Бог, жертването на обектите за условието би Му осигурило право на пълна собственост над Неговите повели, закони и планове.

На трето място, периодът на изплащане трябва да има някакво числово изражение на времето . Въпроси от рода на: защо продължителността на този период на изплащане трябва да се базира на определени Провиденчески числа и каква точно трябва да е тази продължителност, ще бъдат разгледани по-късно в детайли. 9 (вж. “Периоди” 2.4)

1.2.2 Субстанциална основа

Както бе посочено вече, като грешни хора, за да изпълним целта на Творението, ние трябва да станем съвършено въплъщение на Словото - състоянието, което нашите предци не успяват да достигнат. За да станем съвършени въплъщения, се изисква първо да бъдем изчистени от първоначалния ни грях чрез Месията. Но за да можем да приемем това за завършено, на базата на основата ни на вяра трябва да установим и субстанциална основа. След като приемем Месията и бъдем възстановени до позицията, в която са се намирали човешките праотци преди да съгрешат, все още остава път, който следва да бъде извървян:. Трябва да станем единни с Месията, обединени около Божието Сърце, и да Го последваме по неизследвания път до върха на периода на растеж и накрая да станем съвършени въплъщения на Словото.

Грешните хора могат да изградят субстанциална основа, като изпълнят едно условие на изплащане - а именно: условието на изплащане за премахване на грешната природа. Когато човешките първопредци съгрешават и придобиват първородния грях, те не могат вече да реализират дадената им от Бог първоначална природа (същност). Вместо това те дават почва за развитие на първичните характеристики на грешната природа. 10 (вж. “Грехопадението” 4.6) Изпълнявайки условия на изплащане за отсраняване на тази грешна природа, грешният човек може да положи субстанциална основа, посредством която да приеме Месията, да бъде изчистен от първородния грях и накрая да възстанови първоначалната си природа. В следващите глави ще се спрем на това как тези условия на изплащане могат да бъдат изпълнени 11 (вж. “Фундамент” 1.2)


ЧАСТ 2

ПРОТИЧАНЕ НА ПРОВИДЕНИЕТО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

2.1 Епохи в хода на Провидението за възстановяване

А сега нека да представим обзор на цялостния ход на историята от връмето на Адам насам така, както е записан в Библията и да изследваме Провиденческите епохи, които се включват в него. Божието Провидение, според което грешните хора е трябвало да изградят база, на която да могат да приемат Месията и след това да постигнат Целта на Творението, започва със семейството на Адам. Божията Воля обаче е осуетена, когато Каин убива Авел. Десет поколения по-късно, неизпълнената Воля е предадена на Ноевото семейство. Чрез потопа, Бог изпраща осъждение на злия и грешен свят, за да може да изолира от него семейството на Ной и да проведе Провидението за възстановяване. Бог възнамерява да доведе до край Провидението, изграждайки основа за Месията в семейството на Ной и изпращайки на тази база Месията. Но следствие на погрешната постъпка на Хам, вторият син на Ной, Провидението относно Семейството на Ной и ковчега, претърпява неуспех. В резултат на това десетте поколения и четиридесет дневният потоп, които Бог използва, за да подготви това Провидение, преминават в ръцете на Сатана.

След като изтичат 400 години, за да бъде възстановено загубеното от Божията страна, изпълнението на Божията Воля е поверено на Авраам. Ако Аврам бе изградил основата за Месията на семейно ниво, точно според намерението на Бог, то тогава тази основа щеше да се разрастне до национално ниво и върху нея Месията можеше да дойде. Но тъй като Авраам се проваля при принасянето на символичната си жертва, Божията Воля е осуетена още веднъж. В резуллтат Сатана може да претендира и да изиска Библейските 2000 години от Адам до Авраам 12 (Традиционното Библейско разбиране за 6000 години от времето на първите предци или 2000 години преди Авраам, е символична хронология, представляваща много по-дълъг период от време, определянето на който е дело на науката.) (бел. прев.). Това е период, през който Бог е търсил баща на вярата, който да може да приеме Месията. Ситуацията на Авраам обаче се различава от тази на Ной. Въпреки че Авраам се проваля при принасянето на символичната жертва, семейната основа за Месията накрая е положена от трите поколения в семейството му: Авраам, Исак и Яков. На тази база Бог умножава избраните хора в Египет и разширява основата за Месията до национално ниво. Поради тази причина, Авраам е наречен баща на вярата. 13 (Римл. 4:11-12, 16-17)) Ако оценим значението на епохата според резултатите й, мажем да осъзнаем, че всъщност 2000-годишният период от Адам до Авраам има за цел да намери един баща на вярата, който да положи основа, върху която да започне Провидението за възстановяване. Следователно, може да се каже, че Божията работа по възстановяването започва с Авраам.

В следствие грешката на Авраам при принасяне на символичната жертва, 2000-те години от Адам до Авраам са заввзети от Сатана. Така че е трябвало да бъде определен нов период, в който тези изгубени години да могат да бъдат вазстановени чрез изплащане на Божия страна. Това е и значението на 2000-годишния период от Авраам до Исус. Ако Авраам не се е провалил, принасяйки символичната си жертва, Месията е можел да дойде и да застане на национална основа, изградена от преките наследници на Авраам, а Провидението за възстановяване е можело да бъде доведено до край още по това време. По подобен начин, ако евреите са повярвали в Исус и са Го последвали, те щяха да Го подкрепят като представител на нацията и жива жертва пред Бог. Така те щяха да положат национална основа за Месията. Исус, стъпвайки на тази основа като Месия, щеше да може да доведе до край Провидението за възстановяване.

Както обаче Авраам се проваля, принасяйки символичната си жертва, така и еврейският народ не успява да направи своята жертва на национално ниво, тъй като водачите му изпращат Исус на кръста. Затова и периодът от 2000 години - времето от Авраам до Исус – отново е спечелен от Сатана. В резултат на това е трябвало да бъде определен паралелен период, в който посредством изплащане, да бъде възстановен на Божиястрана предходният 2000 годишен период. Това е и значението на 2000-те години от Исус до днес. През това време, на базата на разпятието на Исус, християнството трябва да изгради световна основа за Месията.


2.2 Класификация на епохите в хода на Провидението за възстнановяване
Епохите в хода на Провидението за възстановяване показват прогресивното развитие на Божието Провидение. Те могат да бъдат категоризирани според шест критерия.

2.2.1 Епохите, клсифицирани с оглед на Божието Слово

i) По време на 2000 годишния период от Адам до Авраам, хората все още не са изпълнили достатъчно условия на изплащане, за да могат да получават пряко Божието Слово. Грешните хора предимно изпълняват условия на изплащане като принасят жертви. Чрез това те полагат основата за следващия период, когато Бог е щял да може да започне работа по Своето Провидение за възстановяване на базата на Словото. Така че този период е наречен епоха на Провидение за поставяне на основа за Словото.

ii) По време на 2000 годишния период от Авраам до Исус, човешката духовност и интелект се развиват до нивото на формиране, базиращо се на Словото, открито в Стария Завет. Така че този период е наречен степен на формиране в Провидението или епоха на Стария Завет.

iii) По време на 2000 -годишния период от Авраам до Исус, човешката духовност и интелект се развиват до нивото на израстване, базиращо се върху Словото, разкрито в Новия Завет. Така че този период е наречен степен на израстване в Провидението или епоха на Новия Завет.

iv) По време на периода, през който след Второто пришествие на Христос, Провидението за възстановяване трябва да бъде доведено докрай, човешката духовност и интелект ще се развият, преминавайки през степента на завършеност, базираща се върху Словото на Изпълнения Завет, което ще бъде дадено, за да се завърши Провидението за възстановяване. Така че този период се нарича степен на завършеност в Провидението, или епоха на Изпълнения Завет.

2.2.2 Епохите, клсифицирани по отношение на Божията работа по възстановяването

i) По време на 2000 -годишния период от Адам до Авраам, хората принасят жертви, за да положат основата за начало на епохата на Стария Завет, в която Бог би могъл да започне Своята работа по Възкресението. Така че този период се нарича епоха от Провидението за полагане основата за Възкресението

ii) По време на 2000- годишния период от Авраам до Исус, хората е можело да бъдат възкресени до нивото на дух-форма, на базата на Словото от Стария Завет и достиженията и предимствата на епохата в Провидението за възстановяване. Така че този период се нарича епоха от Провидението, в която се осъществява Възкресение на ниво формиране.

iii) По време на 2000- годишния период от Исус до Второто пришествие, хората е можело да бъдат възкресени до нивото на жив дух, на базата на Словото от Новия завет и достиженията и предимствата на епохата в Провидението за възстановяване. така че този период се нарича епоха от Провидението, в която се осъществява Възкресение на ниво израстване.

iv) По време на периода, в който след Второто пришествие на Христос, Провидението за възстановяване ще бъде завършено, хората ще бъдат напълно възкресени до нивото на Божествен дух, на базата на Словото от Изпълнения Завет и достиженията и предимствата на епохата в Провидението за възстановяване. Така че този период се нарича епоха от Провидението, в която се осъществява Възкресение на ниво завършеност.

2.2.3 Епохите, категоризирани по отношение на Провидението за възстановяване чрез изплащане на изгубените периоди на вяра

i) По време на 2000- годишния период от Адам до Авраам, Бог полага основа за епохата на Стария Завет. Въпреки че този период е завзет от Сатана, издигайки Авраам, Бог успява да постави началото на изплащане. Така че този период е наречен епоха в Провидението за полагане основата за възстановяване чрез изплащане.

ii) По време на 2000- годишния период от Авраам до Исус, Бог възстановява чрез изплащане предишните 2000 години, взети от Сатана заради провала на Авраам при принасянето на символичната жертва. Той успява в това си начинание, работейки преимуществено чрез народа на Израел. Така че този период може да бъде наречен епоха на Провидението за възстановяване чрез изплащане.

iii) По време на 2000- годишния период от Исус до Второто пришествие, Бог възстановява чрез изплащане епохата на Стария Завет, взета от Сатана вследствие на ръзпъването на Исус. Той успява в това Си начинание, работейки преимуществено чрез християнството. Така че този период се нарича епоха на удължаване Провидението за възстановяване чрез изплащане.

iv) По време на периода, в който след Второто пришествие на Христос, Провидението за възстановяване трябва да бъде завършено, Бог ще работи за възстановяване чрез изплащане на цялостния развой на Провидението, който е бил завзет от Сатана. Така че този период се нарича епоха на завършване на Провидението за възстановяване чрез изплащане.

2.2.4 Епохите, класифицирани по отношение на разширяващия се обхват на основата за Месията

i) По време на 2000- годишния период от Адам до Авраам Бог полага семейна основа за Месията, издигайки семейството на Авраам, на базата на принесените от тях жертви. Така че този период се нарича епоха от Провидението за полагане семейна основа за Месията.

ii) По време на 2000- годишния период от Авраам до Исус, Бог работи за полагане на национална основа за Месията, издигайки Израел на базата на Словото от Стария Завет. Така че този период се нарича епоха от Провидението за полагане на национална основа за Месията.

iii) По време на 2000- годишния период от Исус до Второто пришествие, Бог е положил световна основа за Месията, издигайки световното християнство, на базата на Словото от Новия Завет. Така че този период се нарича епоха от Провидението за поставяне на световна основа за Месията.

iv) По време на периода, в който след Второто пришествие на Христос, провидението за възстановяване трябва да бъде завършено, Бог ще установи Космическа основа за Месията, работейки на Небето и Земята на базата на Слвото на Изпълнения Завет. Така че този период се нарича епоха от Провидението за завършване на Космическата основа за Месията.

2.2.5 Епохите, клсифицирани по отношение на отговорността

i) По време на 2000- годишния период от Адам до Авраам, Бог поставя основа, на която да започне Своето Провидение в следващата епоха на Стария Завет. Това е Провидение, за чието изпълнение Бог носи отговорността. Така че този период се нарича епоха от Провидението за полагане основата на Божията отговорност.

ii) По време на 2000- годишния период от Авраам до Исус, Бог поема отговорността като Създател на хората и довежда Провидението за възстановяване до степента на формиране. Той работи чрез пророците и лично се нагърбва с първата отговорност да победи Сатана. Така че този период се нарича епоха от Провидението, базираща се на Божията отговорност.

iii) По време на 2000- годишния период от Исус до Второто Пришествие, Исус и Светият Дух, които поемат мисиите на Адам и Ева, довеждат Провидението за възстановяване до степента на израстване. Исус и Светият Дух се нагърбват с втората отговорност да победят Сатана, като работят за възстановяване на грешните хора. Така че този период е наречен епоха от Провидението, основаваща се на отговорността на Исус и на Светия Дух.

iv) По време на периода, в който след Второто пришествие на Христос Провидението за възстановяване следва да бъде доведено до край, вярващите на Земята и на Небето трябва да поемат третата отговорност за победа над Сатана, грешния архангел, и да завършат Провидението за възстановяване. Те трябва да постигнат това в съответствие с Принципа на Творението, който показва пътя на хората към придобиването на качества, благодарение на които те да владеят над ангелите. Така че този период се нарича епоха от Провидението, основаваща се на отговорността на вярващите хора.

2.2.6 Епохите, класифицирани по отношение на паралелите в Провидението
i) По време на 2000- годишния период от Адам до Авраам, основата за Месията е възстановена чрез изпълняването на паралелни условия на изплащане със символичен характер. Така че този период се нарича епоха на символичните паралели.

ii) По време на 2000- годишния период от Авраам до Исус, основата за Месията е възстановена чрез изпълняването на паралелни условия на изплащане от образен характер. Така че този период се нарича епоха на образните паралели.

iii) По време на 2000- годишния период от Исус до Второто пришествие, основата за Месията е възстановена чрез изпълняване на паралелни условия на изплащане от субстанциален характер. Така че този период се нарича епоха на субстанциалните паралели.


ЧАСТ 3

ИСТОРИЯТА НА ПРОВИДЕНИЕТО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И АЗ

Като индивидуалност, всеки един от нас се явява продукт на историята на Провидението за възстановяване. Така че човекът, който трябва да изпълни целта на историята, не е някой друг, а съм аз самият. Аз трябва да поема кръста на историята и отговорността да изпълня това, към което тя призовава. Накрая, по време на земния си живот (хоризонтално), аз трябва да изпълня, полагайки необходимите усилия, условията на изплащане, които са се натрупвали през дългия ход на Провидението за възстановяване (вертикално). Единствено по този начин аз мога гордо да се изправя като плод на историята, като някой, когото Бог нетърпеливо е търсил по време на цялото Си Провидение. С други думи, трябва да възстановя чрез изплащане в моето поколение, всички недовършени мисии на някогашните пророци и светци, които през своя живот са били призвани да понесат кръста на възстановяването. В противен случай не мога да стана личност, която изпълнява целта на Провидението за възстановяване. За да стана такъв исторически победител, аз трябва добре да разбера Сърцето на Бог, как се е чувствал Той, когато е работел с някогашните пророци и светци, да разбера първоначалната цел, за която ги е призовал и детайлите от провиденческите мисии, които им е възложил.

Сред грешните хора обаче няма нито един, който да може да стане такъв исторически победител само въз основа на собствените си усилия. Поради тази причина, ние трябва да разберем всички казани до сега неща посредством Христос на Второто пришествие, който идва, за да вовърши Провидението за възстановяване. Освен това, когато повярваме в Него, станем единни с Него и Го последваме в делата Му, ще можем да застанем в позицията на хора, изпълнили заедно с Него, на хоризонтално ниво, вертикалните условия на възстановяване от историята на Провидението за възстановяване.

Пътят, по който са вървели някогашните светци, стремейки се към изпълнението на Божията Провиденческа Воля, е същият път, който ние днес отново трябва да извървим. Освен това, ние трябва да продължим до края на този път, дори вървейки по дири, които те не са последвали. Следователно, грешните хора никога няма да могат да открият пътя, който води към живот, без да са разбрали особеностите на Провидението за възстановяване. Това е причината, поради която трябва в детайли да изучаваме Принципа на възстановяване. Продължава

No comments:

Post a Comment