Защо Небестното царство започва от едно малко семенце

Защо Небестното царство започва от едно семенце?

Исус изказва в притчи и символи "скритото още от създанието на света”. Но сега Принципът ни е даден от Бог, като разкрива тези символики и ги прави толкова открити, явни и разбираеми. 

Матей 13:31-32 
"Друга притча им предложи, казвайки: Небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе и го пося на нивата си; което наистина е по-малко от всичките семена, но, когато порасте, е по-голямо от злаковете, и става дърво, така щото небесните птици дохождат и се подслоняват по клончетата му." 


Досега никой не е разбирал, че Месията идва за да донесе Божията потомствена линия. От едно семенце ще се роди потомствена линия, нова раса, която няма нищо общо със Сатанинската потомствена линия.

Макар и "по-малко от всичките семена", "когато порастне" това семенце ще се развие в род, общество, нация и свят. То ще стане едно голямо дърво към което чистите хора от цял свят ще дохождат и се "присаждат" "по клончетата му".

Защо всички трябва да се 'Новородим'?

Исус каза на Никодимус, "Истина, истина ти казвам: ако не се роди някой отново, не може да види Небесното царство". За да можем да се родим трябват родители? Ние сме от Адам и Ева, които бяха грешни първо-родители. Сега трябва да се появят Истински безгрешни родители на човечеството. Всички трябва да се новородим в Боията линия.

Затова Библията казва, "Чрез първия Адам всички умряха, а чрез последния Адам всички ще намерят живот".  Поради грехопадението от  семето на Адам се роди грешно потомство, свързано кръвно и духовно със Сатана. Затова Исус казва, "Всички сте от баща Дявола, затова вършите делата на баща си."

Бог работи неуморно в историята, чрез централни личности, за да подготви човечеството да приеме Месията - един безгрешен, нов Адам, който се ражда чист от греха.

Исус бе Втория Адам, но той не бе приет и не успя да възстанови истинско семейство което да предаде Божията потомствена линия. Затова стана нужно да има Второ пришествие. Трети Адам трябва да се появи, който субстанциално, в плът, да възстанови първото Истинско семейство и установи Божието потомство на земята.


2013 - 130109 - Rev Hyung Jin Moon: Kingdom Children from European Office on Vimeo.


Защо Небесното царство е като квас?

 Матей 13:33 
"Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докле вкисна всичкото."
Затова се казва също, "Небесното царство не идва така щото да се забелязва". Закваса даден от Месията при Второто пришествие ще промени цялото тесто на човечеството. Но това отнема време. Това не става изведнъж, щото да се забелязва. От малкото, накрая целия свят ще се промени.

Но освен новата потомствена линия Месията ще остави и закваса на Истината - новото слово, което Библията обещава. "Сега познаваме отчасти, а тогава ще познаем напълно" (1 Кор 13:13) Както е записано в книгата Откровение: "Трябва пак да пророкуваш за много люде и народи, езици и царе." (Откровение 10:11) Тази истина ще се появи като откровение от Бог.

Новата истина трябва да обясни тези загадки не на неясен език, а както Исус обеща - на прост език, за да може всеки да разбере. (Йоан 16:25) Божествения принцип е тази нова истина. Тя ще промени света - прочетете го и разберете защо.

No comments:

Post a Comment