Целта на трите обекта: Любовта, свободата и правилният ред в четири позиционната основа


Целта на трите обекта
Любовта, свободата и правилният ред в четири позиционната основа

Четири позиционната основа и целта на трите обекта са основни принципи, чрез които можем да разберем и установим първоначалният идеал на Бог. Това е нашата цел на съществуване, да създадем съвършенна четири позиционна основа на индивидуално, семейно и световно ниво. Това ще установи Божието Царство на земята и в духовния свят.

Разликите в стария и новия Английски превод

В обяснението за "целта на трите обекта" старият Англисйки превод пише:
Едната от тези позиции заема ролята на субект, докато останалите три застават като обекти, което дава възможност за взаимодействие с три обекта - три обективна основа. Когато всички те влязат в действия на даване и приемане помежду си, една от четирите позиции поема ролята на субект, а другите три изпълняват своите обективни цели. Така всеки от тези четири елемента, встъпва в действия на даване и приемане с останалите три, което изпълнява целта на трите обекта.
А в четири позиционната основа старият превод добавя:
С други думи, чрез процеса П-Д-Е се изпълнява нужната основа на трите обекта. Тъй като тези три обект позиции застават с център произхода - Бог, се оформят общо четири съответни позиции. Така е създадена 'четири позиционната основа'.  
Но това е пропуснато в новия Английски превод и вместо "една от четирите позиции поема ролята на субект", в новия превод се казва, че "Всяка от тези позиции може да заема позицията на субект".
Всяка от тези позиции може да заема ролята на субект и ангажира останалите три като свои обекти, което дава възможност за взаимодействие с три обекта. Когато всяка от четирите позиции иницира действия на даване и приемане с останалите три, ротирайщи около нея, те изпълняват целта на трите обекта. (стр. 25)
Принципът е категоричен, че всеки обект трябва да се обедини със своя субект за да достигне до Бог:
При това единственият начин, по който всеки обект може да застане в позицията на обект на Бог, е като се обедини със своя субект. (стр. 26)
Тук старият превод обяснява:
Когато Божиите три обекта и техните три центъра (субекта) влязат в действия на даване и приемане с център Бог, в пълно единство с Него, те изпълняват своята цел на трите обекта, и за първи път имаме завършена четири позиционна основа. Следователно крайният център на четири позиционната основа е Бог.
Старият превод не споменава нуждата всеки да стане субект, спрямо останалите 3, за да има Четири позиционна основа.Още в 'Целта на трите обекта' той заявява че във взаимодействията на 4-те позиции, едната е субект, а другите заемат позиция на обект. И нарича това 'Основа на трите обекта'. Често сме чували в речите на ИБ, че ни трябват 3 обекта, за да имаме протекция и стабилна основа.

Така при Четирипозиционната основа Стария Английски описва 3 обекта с център Бог. Това е много вертикална концепция - винаги има един водещ център, за да има хармония. Няма място за хоризонтален, хуманизъм и извинения за обръщане на господството.

Кога Обекта може да е Субект

Новия превод на Принципа, казва че всяка позиция във четири позиционната основа трябва да е субект над останалите 3. Изниква въпроса, как и кога това не е обръщане на господството, което би било нарушение на Принциа?  Но ето какво разбираме от обясненията на ОДП и други цитати на Божествения принцип.
  1. Всеки може да субект само от гледна точка на даване и приемане. В действителност структурата не се променя.
  2. Всеки може да е субект, защото вече всеки е приел Божията Воля като своя собствена
  3. Всеки обект може да действа и като субект, когато е напълно обединен със своя субект
При тези условия обръщане на господството не е възможно. Д-р Уилсън обяснява, че контекста на Принципа е достатъчно ясен, че всеки обект има свой субект и трябва да се обедини с него, както и че крайният център винаги е Бог. В същото време в хармоничното семейство виждаме бащата да позволява да бъде възседнат от детето докато си играят. Ние с радост позволяваме на любимия ни човек да ни доминира. Д-р Мун казва, че дори Бог е готов да следва абсолютно обектите на своята любов (съвършенния човек и съвършенните семейства). Те показват че в рамките на Принципа истинската любов и свобода са възможни. Но това са примери за хармонично даване и приемане, когато има единство и разбирателство, а не структурна размяна на позициите. Субекта и обекта могат свободно да разменят ролите си когато са напълно обединени с Божията воля, допълва преп. Ю в ОДП лекциите:
"В четири позиционната основа Волята на Бог е волята на всяка една от останалите позиции. Волята на субекта е Волята на Бог, волята на обекта е Волята на Бог, волята на единството е Волята на Бог. Тогава всяка една може да заема позицията на субект спрямо останалите три. Това е с цел да може да имат действия на даване и приемане." (Аудио запис на ОДП)


Този цитат от Принципа ясно показва, че обектът може да действа като субект, само когато стане напълно обединен със субекта!
когато субектът и обектът станат едно цяло в кръгово движение, субектът понякога действа като обект и обектът понякога действа като субект. (стр. 38)


Ясно е че това е възможно само когато има пълно единство. В това единство те имат пълна свобода и могат свободно да преживяват любов, но свободата не е в противоречие с волята на субекта.
те свободно и напълно споделят любов и красота, според волята на субекта, постигайки по този начин целта на доброто. (стр. 44)


Кога се получава обръщане на господството

Но ако обектът не е обединен със своя субект и застане в позицията на субект спрямо субекта си, тогава се получава обръщане на господството. Това е същността на злото и грехопадението. Така се нарушава хармонията и реда в Творението. Бог не може да работи с обекти, които са в такава неприпна позиция.

Например, когато тялото (физическата душа) доминира духа (духовната душа), четири позиционната основа е с център Сатана. Тогава лошият духовен свят може да влияе и работи през този човек. Духът е ограничен и не може да се развива. Такава е реалността на грешното човечество. 

Резултата от воденето на физическото съзнание са егоизма, липсата на емпатия, клюките, насилието, корупцията и войните. В историята филосовията развита под воденето на физическото съзнание е Хуманизма и Релативизма. Тя поставя матерялното и личните интереси над духовното и семейството. Тази философия е в основата на Марксическия материзлизъм и западния морален упадък. Тя е израз на желанията на физическото съзнание, отхвърлящо и бунтуващо се срещу духовната душа и нейните желания. 

Семейната терапия и работата с нефункционални семейства, също доказват, че точно загубата на център и обръщането на господството между родители-деца, са причините за нефункционалността им. Това потвърждава обяснението на Принципа за четири позиционната основа.

Обръщането на господството на всяко едно ниво в семената четири позиционна основа има фатални последствия. Когато съпругата обърне господството спрямо съпруга, децат също научават да не уважават бащата. Така целият идеал е унщожен. Редът на четири позиционната основа е нарушен и Бог не може да канализира своята истина, любов и водене. Понеже родителите нямат единство, което да даде духовна протекция на децата, те стават обект на духовни атаки. Децата започват да обръщат господството и доминират родителите с прищявки на грешната си природа. Мирът и спокойствието напускат семейството. А всъщност лош духовен свят нахлува и доминира цялото семейство понеже то е извън Принципа.

Но щом правилната структура се възстанови, моментално семейството става обект на Бог и цялата атмосфера се променя. Този процес ясно може да се види в теливизионното предаване "Бавачката". Само за дни, коригирането на правилния ред в четири позиционната основа води до драстични промени в поведението на всички и промяна на цялата атмосфера в семейството.

В предаването "Говорещия с кучета" виждаме същите принципи в действие във връзката човек (субект) и куче (обект). Когато кучето е субект, то самото е неспокойно и цялото семейство страда. Ситуацията е извън контрол. "Кучето става много асоциално когато води (субект), а когато следва (обект) е спокойно и щастливо". Това показва как Божиите принципи са абсолютни и общовалидни.

Щом стопанинът се научи как да бъде истинси лидер (субект) нещата се оправят за секунди. В действителност кучето чувства кога стопанинът е неуверен и неспокоен. Тези чувства му се предават. Следователно, за да бъде субект над кучето, човек първо трябва да е субект над собствените си чувства и действия. Това изисква зрялост на нашия характер. Помислете си само, колко по-важна е тази зрялост при родителството?

Доброто и първоначалния идеал

Какво е добро според Принципа:
Едно действие е добро, когато изпълнява Божията цел, когато субектът и обектът се обединят чрез хармонично и интензивно даване и приемане на любов и красота, и установят четири позиционната основа. (стр. 39)
Kак доброто се изпълнява в човека, когато обедини духа и тялото си:
От позиция  на обект, тялото създава обща база с духа, като негов субект и те влизат във връзка на даване и приемане. Образно казано, тогава тялото се върти около духа и постига пълно единство с него. Когато духът застане в позиция на обект на Бог и се върти около Него, резонирйки в пълно единство, и когато тялото на свой ред, се обедини с духа, индивидът отразява Божиите двойствени характеристики и става въплатен обект на Бог. Така човек изпълнява целта на Творението. (стр. 27)
Как доброто се изпълнява в семейството:
Мястото, където Адам и Ева стават абсолютно едно в сърце и тяло, като съпруг и съпруга, е и мястото, където Бог, субекта даващ любов, и човешките същества, обектите връщащи красота, се обединяват. Това е центърът на доброто, където се изпълва целта на Творението. Тук Бог, Нашият Родител, се доближава и обитава в съвършените Си деца. Тук Той намира вечен мир и почивка. (стр. 30)
Този цитат се отнася до Абсолютния секс. Мястото където съпруга и съпругата стават едно цяло е сексуалната им връзка. Това е мястото където Бог ги обгръща и обитава с тях. Но във сексуалността мъжът отново трябва да е субект.

Ето обяснението на сексолог: "Когато мъжът е плах - тя го усеща. Той трябва да е силен и води, защото жената е създадена да следва. Тогава тя може да се отпусне. Той трябва да я задоволява, а тя просто трябва да се отпусне и да изпита удоволстието." Това е така, понеже това е в съответствие с Принципа.

Подобен цитат намираме и в Обединителната семейна терапия, която обяснява, че тези допълващи се характеристики на мъжа и жената са видни дори при действието на сексуалните им органи. Жената изпитва удоволстието от правенето на любов, когато сексуалният й орган е отпуснат, а мъжът, обратното, когато е твърд. Това показва начина по който те могат да се хармонизират и обединят като субект и обект в хармонично единство на истинска любов. Не случайно Американсо женско движение открива, че жените са много по-щастливи и задоволени  когато се научат да са покорни на своите съпрузи. Като обединители се надяваме че и мъжете ще се научат, че могат да са много по-щастливи, когато дават безусловна любов, протекция и сигурност на свойите съпруги. Това е позицията на Принципа, че ние изпитваме истинско щастие, когато се научим да живеем за другия.

No comments:

Post a Comment