Новото Откровение на Изначалият Божествен Принцип

НОВОТО ПЪЛНО ОТКРОВЕНИЕ
Изначалият Божествен Принцип
Новото Откровение на Изначалият Божествен Принцип на учителя Мун Обединителната църква
Преподобния Мун е бил на 15 години, когато по време на молитва Исус се появява пред него. Исус призовава Корейското момче да приеме неговата мисия за осъществяване на Божията воля на земята. 

Исус го призовава да обедини всички Християни, които са разделени на хиляди секти. Той казва на Сан Мьон Мун, че това причинява огромна болка на Бог. И по тази причина християнството е бозпомощно да направлява човечеството към нравственост, единство и мир.

Въпреки, че е още дете, Исус го моли да приеме Месиянската мисия, за да завърши спасението на човечеството и осъществяването на Божието царство на земята. За тази мисия той получава благословията и на Буда, Мохамед, Конфуции и другите светии в духовния свят.

В продължение на десет години Сан Мьон Мун с неуморни молитви търси истината. Чрез своето дълбоко единство с Бог и общуването си с Исус и светиите в рая, той разкрива тайните принципи на Небето и Земята.

Тези тайни, открити до освобождението на Корея, 15 август 1945 година, залягат в основата на Божествения принцип, учението на 'Обединителната църква'. Така, през 1957 година тези откровения са публикувани под названието «Божествения прин­цип», което представлява "Библиския Завършен Завет".

Но както Библията предсказва за провалът на Християните да приемат Месията, християнството наистина не успява да го разбере и последва. Тогава учителя Мун дава обещание на Бог, "Дай ми 40 години и аз ще създам основа, даже по-силна, от основата на Християнството, по-силна, от Комунизма - и ще освободя Твоето Сърце, Татко."Като откровение от Бога, открито на д-р Мун, Божествения принцип обяснява неразкритите символи в Библията. Принципът ясно формулира 'работата' на Бог за възстановяването на човечеството в историята. Той представлява обещаното в Библията 'Ново' и 'Пълно' Откровение - Изпълнения Завет (изпълнението на Стария и Новия Завет).

На базата на този Принцип, за по-малко от 50 години, учителя Мун създава всемирна организация, способна да трансфромира всяка свера на човешкия живот, носейки духовна революция на сърцето и съвестта.

Последователите на "Обединителното движение" са посветени на този идеал. Те винаги са с отворено сърце и открити за дискусии. Но най-главното, те имат прекрасни семейства. Мечтата на Обединителите е Едно Общочовеческо Семейство с център Бог; Свят на мир без секти - свят, в който всички религии, раси и страни живеят в хармония.
Новото Откровение на Изначалият Божествен Принцип на учителя Мун Обединителната църква

Содержание

Част I

Част II

Новото Откровение на Изначалият Божествен Принцип на учителя Мун Обединителната църква

Основни положения в теологията на Обединителната църква

Новото Откровение на Изначалият Божествен Принцип на учителя Мун Обединителната църква

Бог

Бог — е наш Небесен Родител, Творец на видимия (физически) и невидимия (духовен) свят  — Единен, Всеприсъстващ и Вечен. Бог не може да бъде видян, но неговите характеристики, интелект, емоции и воля, за изразени в цялото Творени. Най-централната характеристика на Бог е Сърцето; Той е източник на любов, красота, истина и добро. Затова Божията крайна цел в историята е да въплати идеалния свят на земята.

Човечеството

Хората са създадени като синове и дъщери на Бога, като Негов храм и най-висше въплащение на Неговата любов. Достигайки съвършенстово (единство на дух и тяло) човек става едно с Бога, наследявайки неговата Божествена природа. Тогава нашите интелект, емоции и воля стават едно с Божиите мисли, чувства и воля. Затова, веднъж постигнали съвършенство, те са неспособни на зло и грях, понеже чувстват Божията болка и болката на другите, която биха причинили. Но пълно съвършенство човек постига, когато изпълни 3-те Божии Благословии.

Трите Велики Божии Благословии

Трите Велики Божии Благословии представляват структурата на Божия идеал и плана за построяването на Небесното царство. Те са дадени от Бог при сътворяването на първия мъж и жена (Битие 1:28) и се заключават в постигането на (1) Лично съвършенство, (2) Семейно съвършенство и (3) Световно съвършенство:

Първата Божия Благословия: Бог дава способността на човека да развие съвършен характер. Човек трябва да достигне съвършенство, като достигне единство в интелект, емоции и действия с център Сърцето, обединявайки духа и тялото с център Божията Истинска Любов.

Втората Божия Благословия: Мъжете и жените трябва да създадът Съвършенно семейство, в благословен от Бог брак, като се обединят в истинска любов и отгледат деца в истинска любов. Тези Съвършенни, Благословени семейства ще прерастнат в родове, нации и свят на истинската любов. Бог ще може свободно да живее и се радва в този свят на Мир.

Третата Божия Благословия: Съвършенни хора, във връзката си с Творението, трябва да развият истинско господство с истинска любов. Въплащавайки истинско господство над Вселената те трябва да изградят Царството небесно на земята.

Поради Грехопадението тези 3 Благословии не са осъществени. Бог неуморно се стреми да изведе човечеството отново в изначалното му положение и да въплати Небесното Царство на земята и в небесата (Духовния свят).

Грях

Грехът — е нарушаването на Небесния закон, чрез създаването на обща база и условия за взаимодействие със Сатана. С други думи, всяко действие, което позволява Сатана и лошия духовен свят да работят чрез човека, срещу Бог и изпълнението на Трите Божии Благословии.

Грехопадението

Первият мъж и жена (Адам и Ева), не достигат лично съвършенство. В периода на своето израстване, те са въвлечени, от Архангел Луцифер, в непозволени (незряли, непринципни) сексуални връзки. Те пренебрегват Божията заповед, да не вкусват от "Плода" на сексуалното "Познание".  Тяхната незряла и непринципна любов дава началото на грешно потомство, под духовното господство на Сатана. Сатана става родител и господар на човечеството. Сърцата на потомството са също незряли и корумпирани. Неизбежно историята се изпълва с насилие, безнравственост, корупция, престъпност и войни. Цялото човечество, произтичащо от грешните предци, е носител на Сатанинската кръвна линия и е отделено от Бог.

Бог страда неимоверно за загубените си деца. Но без изпълнението на човешката отговорност той не може да ги възстанови към първоначалната им добра природа. Единствено ако приемат и последват Месията в дух и тяло, грешните хора могат да се отделят от Сатана.

Исус Христос

Исус — е Месията (Христос = Помазаник), първият безгрешно роден син на Бог, след Адам. Исус не е самия Бог-Творец, но е безгрешен човек, единен с Божието сърце. Като изпълнил Първата Благословия (Лично Съвършенство) той е Храм на Бог и изявява Божията природа.

Месия

Месия — това е истински, съвършен човек без първороден грях, избран от Бог да завърши Неговото провидение. Целата на Месията е да изпълни Трите Благословии. Така той ще спаси падналото човечество и осъществи Небесното царство субстанциално на земята и в духовния свят.

Историята

Историята представлява Божията борба със Сатанинските сили за възстановяването на падналото човечество. Затова крайната цел на историята е поставяне основа за идването на Месията, неговото приемане и  установяването на Божия идеал на земята. Но в хода на тази история хората многократно и повторно са се проваляли в изпълнението на човешката част от отговорността, поради което Божието сърце е било покрусено, отново и отново. По тази причина историята на възстановяване се е удължавала многократно.

Възкресение

Възкресението не е буквално излизане на зомбита от гробовете. Възкресението символизира възвръщането на хората от Смърт (Духовно и физическо отделяне от Бог) към Живот (възвръщане на първоначалното добро състояние на човека). Възкресението е процес на израстване, но има периоди в историята на възстановяване, когато то е възможно на ново и по-високо ниво. Пълното възкресение ще се осъществи с идването на Второто Пришествие (Месията), когато Месията ще води и възроди хората, отделяйки ги от Първородния грях и свързвайки ги с Божията кръвна линия.

Библията и Истината

Писано е "сега виждаме частично", "магливо", "като в огледало". Библията не е самата истина, а пътеводител към истината. "Когато дойде пълното познание, частичното ще отпадне." Библията описва провалите и успехите в Божията работа за възстановяване, но едва при Второто пришествие бива разкрита пълната истина - Божествения Принцип. С идването на Новия Завет, Стария Завет губи светлината си. Така и в сравнение с Изпълнения Завет (Божествения Принцип) Новия Завет ще избледнее.  Бог е жив и разкрива истината си постепенно, според нивото на човечеството. Пълната истина има силата да осветли и обедини всички философии, идеологии и религии.

Божие Царство

Божието Царство — е Единното световно семейство с център Бог. Исус говори, че Царство Божие се намира вътре в нас. Ние трябва да осъществим Трите Божии Благословии. От съвършенните индивиди ще се появят съвършенни семейства, родове, нации и свят, които ще изпълнят света с Божията истинска любов. Това Небесно Царство на земята ще се разпространи и  в духовния свят, на Небето, след като такива съвършенни хора приключат физическия си живот.

Добро и зло

Добри мисли и действия са тези, които спомагат за изпълнението на Божията воля - осъществяването на Трите Благословии. Злите слова, мисли и постъпки са отправени към търсенето на лична изгода, в ущърб на другите. Тези зли действия дават основа за взаимодействие със Сатана. Злото не е част от Божието творение, а резултат от грехопадението на човечеството. На края, то ще бъде преодоляно.

Последните дни и края на света

Согласно Божествения принцип, края на света представлява края на историята на злото и началото за установяване на общество, основано на идеала за доброто. Последните дни са време на културен сблъсък между идеологията на злото и изгряващата нова идеология на доброто, където доброто трябва да надделее и да се развие, като хората на доброто осъществят Трите Благословии и така изградят Съвършенния свят на Мир - Божието Царство на земята. Последните дни не са просто дни на бедствия, а началото на възрождението на човечеството. 
Новото Откровение на Изначалият Божествен Принцип на учителя Мун Обединителната църква
Новото Откровение на Изначалият Божествен Принцип на учителя Мун Обединителната църква
Спокойното море на сърцето
Искреното сърце е по-важно от всичко
Следвайки Бог, без грижа за живота си
Преподобният Мун: нова революция в Америка
Новото Откровение на Изначалият Божествен Принцип на учителя Мун Обединителната църква
Новото Откровение на Изначалият Божествен Принцип на учителя Мун Обединителната църкваёна

No comments:

Post a Comment